İnternet Şubesi Şubelerimiz Online Branch Contact Information فرع البنك على الانترنت أقرب فرع

Katılım Fonları Sigortası

 

​​​​​Sigortanın Kapsamı ve Tutarı

 

Türkiye'de faaliyet gösteren bir mevduat bankasının yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

 • Katılma Hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların her bir gerçek kişi için 150 bin Türk Lirası’na kadar olan kısmı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu güvencesi altındadır.

Ancak yukarıdaki 150 bin TL’lik limit içerisinde kalsa dahi;

 • Hesap sahiplerine Fon tarafından ödeme yapılacak katılım bankasının faaliyet izninin kaldırıldığı tarih itibarıyla katılma hesaplarına tahakkuk ettirdiği kâr paylarının, katılım fonu toplamları en yüksek üç katılım bankasınca uygulanan kâr payları ortalaması üzerinden hesaplanacak tutarları aşan kısmı sigorta kapsamında değildir.

Sigortaya Tabi Olmayan Katılım Fonları

 

Aşağıda belirtilen mevduat sigortaya tabi değildir.

 • Bankanın hakim ortakları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait katılım fonları  ile diğer hesaplar.
 • Bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait katılım fonları ile diğer hesaplar.
 • Türkiye’deki bankaların yurtdışındaki şubelerinde açtırılan mevduat.
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleri kapsamına giren katılım fonları ile diğer hesaplar.
 • Türkiye'de münhasıran kıyı bankacılığı faaliyeti göstermek üzere kurulan Finansman kuruluşlarında bulunan katılım fonları.

Sigortalı Katılım Fonları için Yapılacak Ödemeler

 • Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır.
 • Sigorta kapsamında ödenecek tutar belirlenirken, katılma hesapları birim hesap değerleri, özel cari hesaplar bakiyeleri üzerinden dikkate alınır.
 • Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir.
 • Altın cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki İstanbul Altın Borsası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.
​​​​​